Церковь св.Стефана

Սբ. Ստեփանոս եկեղեցին կառուցել է 1229թ Խաչեն իշխան Հասան Ջալալը

Վերջին տարիներին վերանորոգվել է տանիքը և հին խաչը փոխարինվել է (2014 թ.), ինչպես նաև 2016 թվականին տեղադրվել է նոր զանգ:

Ծմակահողի տարածքում կա նաև Մանկան եկեղեցին, որը գտնվում է կիսավեր վիճակում (լուսանկարներ չկան):